ประกาศรับสมัครงาน : ตำแหน่งนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย

 

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อปฏิบัติงานใน“โครงการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แผนงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (WHO-RTG CCS 2017-2021: Antimicrobial resistance)” จานวน 3 ตาแหน่ง รายละเอียดโครงการ โครงการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แผนงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (WHO-RTG CCS 2017-2021: Antimicrobial resistance) เป็นโครงการที่มีระยะเวลาในการดาเนินการ 5 ปี โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาและเสริมสร้างกระบวนการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งประเทศไทย (2560-2564) อย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมในการดาเนินการหลักได้แก่ การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ และพัฒนาศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้เพื่อนาไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

 

คุณสมบัติ

 1. สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ
 2. สามารถทางานล่วงเวลา และออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้โดยไม่มีข้อจากัดหรือพันธะที่เป็นอุปสรรคต่อการทางาน
 3. มีใจรักการทางานเพื่อสาธารณะ มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้คิดเป็นระบบทางานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 4. สามารถทางานเป็นทีมมีมนุษย์สัมพันธ์ดีและสามารถถ่ายทอดความรู้ ให้คาแนะนาปรึกษาแก่ผู้ช่วยนักวิจัยในทีมงาน
 5. มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
 6. มีทักษะภาษาอังกฤษในเกณฑ์ระดับดี (ผลสอบ IELST ไม่น้อยกว่า 6 ในกรณีนักวิจัย ไม่น้อยกว่า 5 ในกรณีผู้ช่วยนักวิจัยหรือเทียบเท่า)
 7. หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ในการวิจัย มีผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ดาเนินการกิจกรรมในโครงการ และค้นหาเครือข่ายวิจัยเพื่อดาเนินการจ้าง หรือทาให้เกิดข้อตกลงการทาวิจัยที่เหมาะสม
 2. ประสานงานด้านวิชาการกับคณะกรรมการ นักวิชาการ หน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
 3. จัดการประชุมในรูปแบบต่างๆ เช่น ประชุมคณะกรรมการกากับโครงการ ประชุมกลุ่มย่อยประชุมสัมมนา และอื่นๆ รวมถึงการสรุปและจดบันทึกการประชุมอย่างเป็นทางการ
 4. จัดกระบวนการเผยแพร่ความรู้ และนาผลการดาเนินโครงการไปสู่นโยบาย และใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง policy brief, website, จดหมายข่าว
 5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

อัตราเงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการศึกษา สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, การตรวจสุขภาพประจาปี, กองทุนสารองเลี้ยงชีพ เอกสารประกอบการสมัคร : ประวัติส่วนบุคคล (Resume), สาเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษา (transcript), สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน, สาเนาทะเบียนบ้าน, ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี), ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ IETLS, TOEFL หรือเทียบเท่า (ถ้ามี) และ เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา

 


 

ประกาศรับสมัครงาน : ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ

 

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครผู้ประสานงานโครงการ เพื่อปฏิบัติงานในโครงการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แผนงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (WHO-RTG CCS 2017-2021: Antimicrobial resistance) รายละเอียดโครงการ โครงการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แผนงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (WHO-RTG CCS 2017-2021: Antimicrobial resistance) เป็นโครงการที่มีระยะเวลาในการดาเนินการ 5 ปี โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาและเสริมสร้างกระบวนการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งประเทศไทย (2560-2564) อย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมในการดาเนินการหลักได้แก่ การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ และพัฒนาศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้เพื่อนาไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

 

คุณสมบัติ

 1. สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาต่างๆ หรือที่เกี่ยวข้อง
 2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Ms Office และโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
 3. มีทักษะด้านการใช้ภาษา โดยเฉพาะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ดี(ผลสอบ IELST ไม่น้อยกว่า 5 หรือเทียบเท่า)
 4. มีทักษะการติดต่อประสานงาน สามารถทางานเป็นทีมมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 5. มีใจรักการทางานเพื่อสาธารณะ มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้คิดเป็นระบบทางานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 6. หากมีประสบการณ์ด้านธุรการ เลขานุการ ประสานงานโครงการวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ปฏิบัติงานธุรการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ ระบบข้อมูล และการจัดกิจกรรมต่างๆ
 2. จัดทาบัญชี งานจัดซื้อ/จ้าง ตามข้อกาหนดของแหล่งทุน
 3. จัดการประชุมในรูปแบบต่างๆ เช่น ประชุมคณะกรรมการกากับโครงการ ประชุมกลุ่มย่อยประชุมสัมมนา และอื่นๆ รวมถึงการสรุปและจดบันทึกการประชุมอย่างเป็นทางการ
 4. จัดการงานเอกสาร/การจัดการฐานข้อมูล
 5. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

อัตราเงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการศึกษา

สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, การตรวจสุขภาพประจาปี, กองทุนสารองเลี้ยงชีพ

เอกสารประกอบการสมัคร : ประวัติส่วนบุคคล (Resume), สาเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษา (transcript), สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน, สาเนาทะเบียนบ้าน, ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี), ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ IETLS, TOEFL หรือเทียบเท่า (ถ้ามี) และ เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา

วิธีการสมัคร: สามารถมาสมัครด้วยตนเอง, ส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือ E-mail มายัง นางสาวสัญญา ศรีรัตนะ (สมัครงาน) สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ อาคารคลังพัสดุชั้น3 ซอยสาธารณสุข 6 (ภายในกระทรวงสาธารณสุข) ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 02 590 2397 โทรสาร 02 590 2385 E-mail address:sanya@ihpp.thaigov.net

 

สนใจข้อมูลข่าวสาร เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ihpp.thaigov.net

By | 2017-01-10T14:51:36+00:00 January 10th, 2017|Thohun Blog|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment