Development of Training Module for OH Vocational Students and Workers on May 5-6, 2022

เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (THOHUN) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Development of Training Module for OH Vocational Students and Workers” เมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 เพื่อกำหนดขอบเขตและออกแบบเนื้อหาทางด้านสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) สำหรับเรียนออนไลน์และสามารถสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรทางด้านสุขภาพหนึ่งเดียว แก่นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา

โดยในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้มีอาจารย์จากสถาบันอาชีวศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และบุคลากรระดับปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพจากหลายหน่วยงาน เข้าร่วมเป็นจำนวนมมาก ผ่านทางระบบออนไลน์