Covid-19 Risk Communication at provincial One Health communities on May 18-19, 2022 at Sakaeo province

เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (Thailand One Health University Network หรือ THOHUN)ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสื่อสารความเสี่ยงในภาวะวิกฤตเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และจัดการกับข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19”
วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม Salle De Velo โรงแรม The Velo’s Hotel อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว


โดยได้รับความร่วมมือจาก นายแพทย์ ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวต้อนรับและเปิดงาน จากนั้น ดร. พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์ ผศ. อดิศักดิ์ ภูมิรัตน์ ได้แนะนำการสื่อสารความเสี่ยงในภาวะวิกฤตในสถานการณ์การระบาดโควิด-19 และทำกิจกรรมละลายพฤติกรรมให้ผู้เข้าร่วมได้ทำความรู้จักร่วมกัน ก่อนที่จะลงพื้นที่ภาคสนาม