TOT on One Health Core Competencies Training for the Trainer on May 23-25, 2022

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (Thailand One Health University Network หรือ THOHUN) ร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างและพัฒนาวิทยากรทางด้านสุขภาพหนึ่งเดียวขึ้น “One Health Core Competencies : Training for the Traner” เมื่อวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2565

โดยการอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านสุขภาพหนึ่งเดียวให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ให้สามารถพัฒนาทักษะการสอนให้สอดคล้องกับการมุ่งเน้นสมรรถนะที่สำคัญให้กับผู้อื่นได้ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสำคัญของทักษะด้านสุขภาพหนึ่งเดียว และมีประสบการณ์เพื่อต่อยอดไปสู่การจัดอบรมด้านสุขภาพหนึ่งเดียวในระดับคณะ มหาวิทยาลัย ไปจนถึงระดับประเทศได้