The International Short Course on Ecosystem Health (THOHUN-TELI 2022) on 4-15 July 2022

เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (Thailand One Health University Network; THOHUN) จัดอบรมระยะสั้น “International Short Course on Ecosystem Health” เมื่อวันที่ 4-15 กรกฎาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต นักศึกษาจากสหสาขา ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะทางด้านสุขภาพหนึ่งเดียว ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ รวมถึงทักษะทางเทคนิคและเครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการสืบสวน ป้องกัน ควบคุม และตอบโต้โรคอุบัติใหม่/ซ้ำ เช่น geographic information system (GIS) risk detection and risk analysis model based reasoning and risk communication participatory epidemiology และgeographic information system รวมทั้งให้นักศึกษาจากสหสาขาเหล่านี้ ได้มีโอกาสในการสืบสวนโรค และหาวิธีการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อและปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น จากคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติงานจริงร่วมกันในหมู่บ้านสุขภาพหนึ่งเดียวสาธิต จังหวัดขอนแก่น

Share this article: