บรรยากาศการซ้อมแผนการรับมือกับการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสถานการณ์วิกฤต COVID – 19 ณ โรงเรียนบ้านทับบา อำเภอ พล จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (THOHUN) ได้มีการจัดการประชุมเชิงวิชาการ เรื่องจำลองสถานการณ์การประสานงานของภาคส่วนสำหรับการตอบโต้การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อวันที่ 29-31 สิงหาคม 2565 โดยในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ได้มีการลงพื้นที่เพื่อจำลองสถานการณ์ซ้อมแผนการรับมือกับการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และแนะนำข้อเสนอ ปรับปรุง และสรุปแผนการรับมือการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสถานการณ์วิกฤต COVID – 19 ที่ โรงเรียนบ้านทับบา อำเภอ พล จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับหลายภาคส่วน