การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการสื่อสารและความรู้เกี่ยวกับวัคซีนและยารักษาอาการป่วยจากเชื้อโควิด 19” เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2565

เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (THOHUN) ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการสื่อสารและความรู้เกี่ยวกับวัคซีนและยารักษาอาการป่วยจากเชื้อโควิด 19 และการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ปกครอง ผู้สูงอายุและเด็ก) ในการฉีดวัคซีน ป้องกัน และดูแลตนเองจาก โควิด-19 วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมโฮเทล มุก จังหวัดมุกดาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีนและยารักษา การดูแลตนเองจากอาการป่วยหลังจากป่วยติดเชื้อโควิด-19และประชาชน เพื่อการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดโรคโควิด-19 และมีการฝึกลงพื้นที่ในการสื่อสารความรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19

Share this article: