อสม.ชุมชนนาโปใหญ่ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมุกดาหาร ช่วยอำนวยสะดวกให้ผู้ที่มารับวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น จ.มุกดาหาร เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565

เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (THOHUN) ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการสื่อสารและความรู้เกี่ยวกับวัคซีนและยารักษาอาการป่วยจากเชื้อโควิด-19 และการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ปกครอง ผู้สูงอายุและเด็ก) ในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งอสม.ได้ลงพื้นที่เพื่อฝึกปฏิบัติและให้ความรู้กับชาวบ้าน โดยมีผู้ที่สนใจและต้องการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นจำนวน 12 ราย รับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 จำนวน 1 ราย วัคซีนเข็มที่ 4 จำนวน 9 ราย และวัคซีนเข็มที่ 5 จำนวน 2 ราย

โดย อสม.ชุมชนนาโปใหญ่ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมุกดาหาร ช่วยอำนวยสะดวกให้ผู้ที่มาวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น ณ จ.มุกดาหาร เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 นำโดย น.ส.ยุพิน เนาคำแพง ประธานอสม.ชุมชนนาโปใหญ่

Share this article: