เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (Thailand One Health University Network; THOHUN) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “Sustainability Business Plan Development” เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2565

เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (Thailand One Health University Network; THOHUN) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “Sustainability Business Plan Development” โดยมีตัวแทนจากภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และวางแผนงานด้านความยั่งยืนภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวร่วมกัน เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2565

Share this article: