Our blog

Company's news & events

One Health in the Virtual Park เดือนกันยายน หัวข้อ “เส้นทางกัญชา"
One Health in the Virtual Park เดือนกันยายน หัวข้อ “เส้นทางกัญชา”

“ปลดล็อคกัญชา” เสรีแค่ไหน? ควรรู้อะไรบ้าง? หลังจากที่มีการปลดล็อคพืชกัญชา กัญชง พ้นจากบัญชียาเสพติดแล้ว ทำให้หลายคนให้ความสนใจ และมีข้อสงสัยเป็นจำนวนมากกับการใช้งานพืชประเภทนี้ เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (THOHUN: Thailand One Health University Network) จึงพาผู้เชี่ยวชาญหลายภาคส่วนผู้มีความรู้เกี่ยวกับกัญชา ทั้งด้านวิชาการและด้านกฎหมาย มาร่วมพูดคุยกันอย่างพร้อมเพรียง ในเสวนาออนไลน์ “One Health in the Virtual Park” เดือนกันยายน ในหัวข้อ “เส้นทางกัญชา” กัญชามีข้อดี ข้อเสียอย่างไร? รู้จักกัญไว้: เหรียญสองด้านของกัญชา ประโยชน์ทางการแพทย์และโทษของกัญชาคืออะไร? บริโภคแค่ไหนถึงไม่เป็นอันตราย? รศ.ดร. สุรพล นธการกิจกุล อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อธิบายไว้ว่า กัญชานั้นปลูกได้อย่างเสรีในหลายประเทศทางฝั่งตะวันตก โดยประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่เปิดเสรี กัญชานั้นเป็นพืชล้มลุก ตระกูลเดียวกับกัญชง แต่กัญชามีปริมาณสารออกฤทธิ์สำคัญ คือ Tetrahydrocannabinol หรือ THC มากกว่า ณ ตอนนี้ชาวไทยสามารถปลูกกัญชาเพื่อบริโภคเองและเชิงพาณิชย์ ได้แล้ว โดยต้องลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น “ปลูกกัญ” ก่อน การใช้กัญชาในเชิงรักษานั้น…

Continue reading
The International Short Course on Ecosystem Health (THOHUN-TELI 2022) on 4-15 July 2022

เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (Thailand One Health University Network; THOHUN) จัดอบรมระยะสั้น “International Short Course on Ecosystem Health” เมื่อวันที่ 4-15 กรกฎาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต นักศึกษาจากสหสาขา ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะทางด้านสุขภาพหนึ่งเดียว ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ รวมถึงทักษะทางเทคนิคและเครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการสืบสวน ป้องกัน ควบคุม และตอบโต้โรคอุบัติใหม่/ซ้ำ เช่น geographic information system (GIS) risk detection and risk analysis model based reasoning and risk communication participatory epidemiology และgeographic information system รวมทั้งให้นักศึกษาจากสหสาขาเหล่านี้ ได้มีโอกาสในการสืบสวนโรค และหาวิธีการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อและปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น จากคน…

Continue reading
Call for Application: THOHUN Scholarships 2022 for SEAOHUN International Conference 2022

Call for Application: THOHUN Scholarships 2022 for SEAOHUN International Conference 2022 To expand THOHUN’s partnership to a global scale and strengthen all capacity in One Health teaching, research, and community outreach, THOHUN with the USAID One Health Workforce-Next Generation (OHW-NG) provides scholarships to all THOHUN university members who have participated in conferences. The activity goals…

Continue reading
Call for co-funding and joint projects on One Health approach
Call for co-funding and joint projects on One Health approach

Y4 Call for proposal budget form Thailand One Health University Network (THOHUN) brings together actors nationally from Thai universities, non-profit organizations as well as scientific institutions and research centers from the entire One Health spectrum to move toward One Health sustainability for Thai society. Areas to support The members of THOHUN are committed to uniting…

Continue reading
One Health in the park 5
One Health in the Virtual Park ในหัวข้อ “ทักษะชีวิต ความสามารถในการปรับตัวและรับมือการเปลี่ยนแปลง” วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565

“ทักษะชีวิตคืออะไร สำคัญอย่างไร สร้างโอกาสให้เราได้หรือไม่” ปัจจุบัน โลกของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็วในหลาย ๆ ด้าน หรือที่เรียกว่า โลกาภิวัตน์ ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเทคโนโลยี ในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งดิจิตอล การสื่อสารและเทคโนโลยีทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปไว จนคนบางกลุ่มไม่สามารถปรับตัวได้ รวมถึงมีวิธีการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป ทักษะชีวิต (Life skills) คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรในยุคปัจจุบัน วันนี้เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (Thailand One Health University Network; THOHUN) ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในระดับแนวหน้าจากแวดวงการศึกษา ภาครัฐบาล และภาคเอกชน มาล้อมวงสนทนากันชัด ๆ ตรง ๆ เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รู้จักกับทักษะชีวิต และนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตนเอง ในเสวนาออนไลน์ “One Health in the Virtual Park” หัวข้อ “ทักษะชีวิต: ความสามารถในการปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลง” ทักษะชีวิตกับการอยู่รอดในยุค Disruptive world ศ.…

Continue reading
Biorisk Management Curriculum Development Workshop on May 31 – June 2, 2022

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (THOHUN) ร่วมกับ Sandia National Laboratories Global Chemical and Biological Security จัดอบรมเชิงวิชาการ “Development of curriculum learning complement of training contents, materials, and tools and planning for online-hybrid workshop” โดยการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาหลักสูตร Biorisk ในภาคการศึกษาสำหรับผู้เรียน 3 ระดับ ได้แก่ 1) Biorisk and Biosecurity for B.Sc. students 2) Biorisk Management for Master and PhD student, Researcher and Teaching staff 3)…

Continue reading
Call for application: International Short Course on Ecosystem Health (THOHUN-TELI) 2022

We are pleased to share an official call for application of the International Short Course on Ecosystem Health (THOHUN-TELI 2022). This course provides the opportunity We are pleased to share an official call for application of the International Short Course on Ecosystem Health (THOHUN-TELI 2022). This course provides the opportunity to experience field-based learning for…

Continue reading