โครงการประกวดนี้เกิดขึ้น เนื่องด้วยทางเครือข่ายฯ เห็นถึงความสำคัญของการเผยแพร่แนวความคิดทางด้านสุขภาพหนึ่งเดียว และการสร้างความมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยสมาชิกของเครือข่ายฯ และประชาชนทั่วไป ให้เกิดความตระหนักถึงภัยจากการเกิดการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนเช่น โรคอีโบลา โรคซาร์ส โรคเมอร์ส และเชื้อดื้อยา รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือจากสหสาขาวิชาในการตรวจวัด ป้องกัน และรับมือกับภัยทางสุขภาพเหล่านั้น โดยสร้างสรรค์ผ่านสื่อดิจิทัล (digital media) ในลักษณะต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นให้สื่อเหล่านั้น สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สะดวก รวดเร็ว เป็นที่สนใจของกลุ่มเป้าหมาย เหมาะสมกับภาวะการณ์ และโลกแห่งการสื่อสารในยุคปัจจุบัน

โครงการประกวดนวัตกรรมสื่อ มี 2 ประเภท คือ
• โครงการประกวดนวัตกรรมสื่อดิจิทัล ประเภทตัวแทนของสถาบันการศึกษา
• โครงการประกวดนวัตกรรมสื่อดิจิทัล ประเภทประชาชนทั่วไป

คุณสมบัติและเงื่อนไข
• สมาชิกไม่เกิน 3 คน ต่อ 1 ผลงาน
• ผู้สมัครประเภทตัวแทนของสถาบันการศึกษา ต้องเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคลากรปัจจุบันของสถาบันการศึกษาเท่านั้น
• กรณีผู้สมัครเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานซึ่งมีตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำของสถาบันการศึกษานั้นๆ เท่านั้น
• ไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกและอาจารย์ที่ปรึกษาได้

กำหนดการประกวดและการประกาศผลการประกวด
• ระยะเวลาเปิดรับผลงานประกวด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2562
• ประกาศผลทีมที่ได้รับรางวัล วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ทางเว็บไซต์ http://www.thohun.org และ เฟซบุ้ก https://www.facebook.com/NCOTHOHUN/
• ทีมที่ได้รับรางวัลแต่ละประเภท จะต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดฉบับเต็มและใบสมัครได้ที่  https://drive.google.com/open?id=1oFEeJr7wLWw__SeUFsHtGGxS1wYUkRd5

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่อีเมล waroon.boon@gmail.com (วรุณ)