การปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในสถานการณ์ COVID-19 ของบุคลากรทางการแพทย์

การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 เป็นภัยคุกคามทางสุขภาพที่ส่งผลต่อประชาชนทั่วโลก เหล่าบุคลากรทางการแพทย์หรือนักรบเสื้อขาว เพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมโรค ดูแล และรักษาผู้ป่วย ดังนั้นการป้องกันตนเองให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสมในขณะปฏิบัติหน้าที่ ถือเป็นโล่ที่สำคัญในการรับมือและปกป้อง ทั้งนักรบเสื้อขาวและผู้ป่วยให้ปลอดภัยถ้วนหน้า

การสวมและถอดชุด PPE สำหรับพนักงานเวรเปล

การสวมและถอดชุด PPE สำหรับแพทย์และพยาบาล

THOHUN-National Coordinating Office
9th FL, Tranakchit Harinasuta building,
420/6 Ratchawithi Road, Bangkok, 10400
Phone: +66 2 3544189
Email: contact.thohun@gmail.com
X