THOHUN Activities

THOHUN-TELI 2022

The International Short Course on Ecosystem Health (THOHUN-TELI 2022) on 4-15 July 2022

เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (Thailand One Health University Network; THOHUN) จัดอบรมระยะสั้น “International Short Course on Ecosystem Health” เมื่อวันที่ 4-15 กรกฎาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต นักศึกษาจากสหสาขา ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะทางด้านสุขภาพหนึ่งเดียว ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ รวมถึงทักษะทางเทคนิคและเครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการสืบสวน

One Health in the Virtual Park ในหัวข้อ “ทักษะชีวิต ความสามารถในการปรับตัวและรับมือการเปลี่ยนแปลง” วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565

“ทักษะชีวิตคืออะไร สำคัญอย่างไร สร้างโอกาสให้เราได้หรือไม่” ปัจจุบัน โลกของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็วในหลาย ๆ ด้าน หรือที่เรียกว่า โลกาภิวัตน์ ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเทคโนโลยี ในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งดิจิตอล การสื่อสารและเทคโนโลยีทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปไว จนคนบางกลุ่มไม่สามารถปรับตัวได้ รวมถึงมีวิธีการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป ทักษะชีวิต (Life skills) คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรในยุคปัจจุบัน

Biorisk Management Curriculum Development Workshop

Biorisk Management Curriculum Development Workshop on May 31 – June 2, 2022

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (THOHUN) ร่วมกับ Sandia National Laboratories Global Chemical and Biological Security จัดอบรมเชิงวิชาการ “Development of curriculum learning complement of training contents, materials, and tools and planning

TOT on One Health Core Competencies Training for the Trainer

TOT on One Health Core Competencies Training for the Trainer on 23-25 May 2022

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (Thailand One Health University Network หรือ THOHUN) ร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างและพัฒนาวิทยากรทางด้านสุขภาพหนึ่งเดียวขึ้น “One Health Core Competencies : Training for the Traner” เมื่อวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2565 โดยการอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านสุขภาพหนึ่งเดียวให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ให้สามารถพัฒนาทักษะการสอนให้สอดคล้องกับการมุ่งเน้นสมรรถนะที่สำคัญให้กับผู้อื่นได้

COVID-19 risk communication at provincial One Health communities

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสื่อสารความเสี่ยงในภาวะวิกฤตเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และจัดการกับข้อมูลข่าวสารในสถานการณการระบาดของโรคโควิด- 19” เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565

เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (Thailand One Health University Network หรือ THOHUN) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสื่อสารความเสี่ยงในภาวะวิกฤตเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และจัดการกับข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19” เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม Salle De Velo โรงแรม The Velo’s

Development of Training Module for OH Vocational Students and Workers on 5-6 May 2022

เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (THOHUN) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Development of Training Module for OH Vocational Students and Workers” เมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 เพื่อกำหนดขอบเขตและออกแบบเนื้อหาทางด้านสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health)  สำหรับเรียนออนไลน์และสามารถสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรทางด้านสุขภาพหนึ่งเดียว แก่นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา โดยในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้มีอาจารย์จากสถาบันอาชีวศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และบุคลากรระดับปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพจากหลายหน่วยงาน

Page  1  2 3 4 5