Have a question?
Message sent Close

การสื่อสารความเสี่ยงในภาวะวิกฤต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและจัดการกับข้อมูลข่าวสาร ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

Instructor
admin
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
Share
Course details
Lectures 5
Level Basic