Have a question?
Message sent Close

การสื่อสารความเสี่ยงในภาวะวิกฤต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและจัดการกับข้อมูลข่าวสาร ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

Get course
Enrolled: 0 students
Lectures: 5
Level: Basic