Have a question?
Message sent Close

การสื่อสารความเสี่ยงในภาวะวิกฤต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและจัดการกับข้อมูลข่าวสาร ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน

Instructor
admin
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
Share
Course details
Lectures 6
Level Basic