Have a question?
Message sent Close

สัมมนาวิชาการออนไลน์ในหัวข้อ “ความสำคัญ และความปลอดภัยของวัคซีนโควิด-19 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

THOHUN ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค ภายใต้การสนับสนุนของ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานสัมมนาวิชาการออนไลน์ในหัวข้อ “ความสำคัญ และความปลอดภัยของวัคซีนโควิด-19 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19” เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างดี