Have a question?
Message sent Close

เปิดรับสมัครนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสมาชิก "Student Grants for Thai Student One Health Innovative Club (Thai SOHIC)"

Student Grants for Thai Student One Health Innovative Club (Thai SOHIC) Engagement and Empowerment ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (THOHUN) ประจำปี 2567

เป้าหมายของโครงการ

  1. การเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาสมรรถนะทางด้านสุขภาพหนึ่งเดียว และทักษะวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับนักเรียน ชุมชน เพื่อการเตรียมความพร้อม และรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อ และจุลชีพดื้อยา
  2. การเสริมสร้างประสบการณ์ของนักเรียน ในการประยุกต์ใช้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว เพื่อการแก้ปัญหาด้านสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชนเช่น การระบาดของโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน จุลชีพดื้อยา และผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศของโลก เป็นต้น
  3. การสร้างเครือข่าย สุขภาพหนึ่งเดียวในในคณะหรือมหาวิทยาลัยสมาชิก
  4. การสร้างความตระหนักรู้ปัญหาด้านสุขภาพหนึ่งเดียว และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนในการแก้ปัญหาสุขภาพคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
ทุนสนับสนุน: 50,000 บาท
ปิดรับสมัคร:
 29 มีนาคม 2567
ประกาศผล: 10 เมษายน 2567