Have a question?
Message sent Close

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ป.ตรี เข้าร่วมกิจกรรม "Thai Student One Health Innovation Clubs 2024" 25 - 26 เมษายน 2567 ณ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 จังหวัดนครนายก

ศูนย์ประสานงานสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (THOHUN) 

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสุขภาพหนึ่งเดียว

“ล้างกรงเสือ กวาดกรงหมี สร้างสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อสัตว์ป่าและชุมชน”

ประสบการณ์ที่น้องๆ จะได้รับจากโครงการ

  1. ความรู้สุขภาพหนึ่งเดียว ที่เกี่ยวกับสุขภาพคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม จากอาจารย์และรุ่นที่ที่เชี่ยวชาญ
  2. ฝึกฝนการสื่อสารความเสี่ยงและการประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาเบื้องต้นของชุมชนผ่านการทำกิจกรรมอาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์
  3. ฝึกทักษะด้านผู้นำหรือแกนนำในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหนึ่งเดียว
  4. โอกาสจัดตั้งคลับสุขภาพหรึ่งเดียว และได้รับทุนสนับสนุนคลับ
  5. จำนวนชั่วโมงจิตอาสา
  6. เพื่อนใหม่ต่างมหาวิทยาลัย
วันจัดกิจกรรม: 25-26 เมษายน 2567
สถานที่: ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 จังหวัดนครนายก
ฟรีค่าใช้จ่าย
คุณสมบัติ: นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา จำนวน 30 ท่าน
ปิดรับสมัคร:
 15 มีนาคม 2567 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: contact.thohun@gmail.com